សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង!

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតផល៖

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពពេញមួយដំណើរការផលិតកម្មចាប់ពីវត្ថុធាតុដើមរហូតដល់ការដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ដើម្បីធានាថារាល់ផលិតផលទាំងអស់អាចត្រូវបានប្រគល់ជូនអតិថិជននៅដដែល។

013
014
015
016

ការត្រួតពិនិត្យដំណើរការផលិតឧបករណ៍

ការធ្វើតេស្តប៉ូលាៈរដុប weld 0.4-0.6um; រដុប passivation pickling 0.6-0.8um

ការរកឃើញសម្ពាធ

សម្ពាធគឺ 3 បាត, រក្សាសម្ពាធរយៈពេល 24 ម៉ោងដើម្បីធានាដោយគ្មានការលេចធ្លាយសម្ពាធ។

017
018