សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង!
  • Distillation Equipment

    គ្រឿងបរិក្ខា Distillation

    គ្រឿងបរិក្ខារគឺជារចនាប័ទ្មពហុមុខងារអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃការរួមគ្នាដើម្បីសំរេចស្មារតីដែលអ្នកចង់បាន។ រចនាប័ទ្មនេះអាចធ្វើឱ្យវ៉ូដាកាវីស្គីប៊រឌីរ៉មជាដើម។
  • 1000L Distillation Equipment

    គ្រឿងបរិក្ខារឡៃឡុង ១០០០ អិល

    គ្រឿងបរិក្ខាគឺជាស្ទីលពហុមុខងារអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃការរួមគ្នាដើម្បីសំរេចស្មារតីដែលអ្នកចង់បាន។ រចនាប័ទ្មនេះអាចធ្វើឱ្យវ៉ូដាកាវីស្គីប៊រឌីរ៉មជាដើម។